ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ / ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗΣ / ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση των προϊόντων/εμπορευμάτων ολοκληρώνεται μέσα στις 1-7 επόμενες εργάσιμες ημέρες από την ημέρα ολοκλήρωσης της παραγγελίας και εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων καθώς και τον τρόπο παράδοσης που έχει επιλέξει ο αγοραστής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις απομακρυσμένων γεωγραφικών σημειών και εφόσον προηγούμενα έχει ενημερωθεί ο πελάτης, ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί.

Τρόποι παράδοσης
Αποστολή στη διεύθυνση που θα υποδείξετε
Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αποστολή της παραγγελίας σας σε οποιαδήποτε διεύθυνση επιθυμείτε. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παραμείνει το δέμα σας στο υποκατάστημα της ταχυμεταφορικής, παρακαλούμε λάβετε υπόψη πως ο μέγιστος χρόνος παραμονής ενός δέματος ανέρχεται στις 5 εργάσιμες ή 7 ημερολογιακές ημέρες.


Παραλαβή στο κατάστημα
Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να παραλάβετε την ηλεκτρονική σας παραγγελία στο καταστήματα της εταιρείας μας . Σε αυτήν την περίπτωση, ενημερώνεστε τηλεφωνικά από τους υπευθύνους του καταστήματος, μόλις το δέμα σας είναι έτοιμο προς παραλαβή.. Ο μέγιστος χρόνος παραμονής της παραγγελίας σας στο κατάστημα μας , ανέρχεται στις 7 εργάσιμες ημέρες. Μετά το πέρας των 7 εργασίμων ημερών, το δέμα επιστρέφει στην αποθήκη του ηλεκτρονικού καταστήματος και δεν θα βρίσκεται διαθέσιμο προς παραλαβή.

Έξοδα αποστολής – Αντικαταβολής
Όπου υπάρχουν έξοδα αποστολής – αντικαταβολής ορίζονται ευκρινώς στη σελίδα του προϊόντος/εμπορεύματος και βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη. Για αγορές οποιωνδήποτε προϊόντων συνολικού κόστους 80 ευρώ, ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής. Για αγορές οποιωνδήποτε προϊόντων συνολικού κόστους κάτω των 80 ευρώ, ο πελάτης επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής, ανεξάρτητα από τον τόπο προορισμού της αποστολής. Ανεξαρτήτως ύψους παραγγελίας και σε περίπτωση που ο αγοραστής επιλέξει την αντικαταβολή ως τρόπο πληρωμής, επιβαρύνεται με έξοδα αντικαταβολής.


Διατήρηση κυριότητας
Όλα τα προϊόντα που πωλούνται στην ιστοσελίδα είναι απαλλαγμένα από κάθε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα. Τα προϊόντα που τυχόν τροποποιηθούν, επιδιορθωθούν, εγκατασταθούν ή προστεθούν από τον αγοραστή εξαιρούνται της παρούσας εγγυήσεως. Η εγγύηση δεν εφαρμόζεται σε φθαρμένα ή κατεστραμμένα προϊόντα που προέκυψαν από τη μεταφορά ή εξαιτίας κακής και μη ενδεδειγμένης χρήσης. Η Εταιρεία διατηρεί την πλήρη κυριότητα των προϊόντων που παραγγέλθηκαν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος μέχρι την ολική αποπληρωμή της αξίας τους, αλλά και των εξόδων και φόρων που περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο/απόδειξη καθώς και των εξόδων αποστολής.


Τροποποιήσεις
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει και να ενημερώσει τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Για τον λόγο αυτό συνιστάται σε κάθε αγοραστή και γενικότερα σε κάθε χρήστη να διαβάζει τους ΓΟΠΠ καθώς και τους «Γενικούς Όρους Χρήσης» της Ιστοσελίδας σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η παραγγελία υπόκειται στους ΓΟΠΠ που ισχύουν την στιγμή της τοποθέτησής της.


Ανωτέρα βία
Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες, κοινωνικές αναταραχές) υπάρχει αδυναμία παράδοσης των εμπορευμάτων εντός του κατά τα ανωτέρω προκαθορισμένου χρόνου, η Εταιρεία θα επικοινωνεί το ταχύτερο δυνατό με τον πελάτη, προκειμένου ο τελευταίος να του δηλώσει αν επιθυμεί την ολοκλήρωση της παραγγελίας του με καθυστέρηση.

ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Για οποιαδήποτε ελάττωμα προϊόντος και για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκληθεί στον χρήστη (θετική ή αποθετική) εξαιτίας της ελαττωματικότητάς του, την ευθύνη φέρει ο προμηθευτής του προϊόντος του οποίου τα στοιχεία της εγκατάστασης (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail) βρίσκονται επί της συσκευασίας και σε κάθε περίπτωση είναι στην άμεση διάθεση του χρήστη εφόσον τούτο ζητηθεί από την Εταιρεία .
 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του χρήστη/επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.. Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, π.χ. στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr , τηλ. 1520, φαξ: 210-3843549), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ.Αλεξάνδρας 144, 11471, Αθήνα, τηλ. 2106460734, φαξ: 2106460414), στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του Ν.2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας. Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από το Ηλεκρονικό Κατάστημα και διαμένει στην ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον ιστότοπο (Online Dispute Resolution) για εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς. Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι : Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE), Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11471, Αθήνα, +30 2106460284 + 30 2106460784 info@ecgreece.gr . Ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνεί με τον ως άνω φορέα προκειμένου να τον καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας του. Οιαδήποτε τροποποίηση των ανωτέρω όρων δύναται να επέλθει μονομερώς από την εταιρεία, με μόνη την έγγραφη ενσωμάτωσή της στο παρόν, χωρίς την ανάγκη τυχόν προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης του χρήστη/επισκέπτη.
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για κάθε διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία σχετική με την Εταιρεία και τα πωλούμενα προϊόντα οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος www.amarilioperfumes.gr τηλέφωνο +30 210 8235535. Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Εταιρείας λειτουργεί κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:30 έως 17:30.

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ0
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι!
Συνέχεια Αγορών
0